O projekcie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Nazwa Wnioskodawcy – Lidera-Realizatora Projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

KRS 000030273

Nazwa Partnera Projektu Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie
Tytuł projektu Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie szansą na lepsze jutro!
Odbiorcy Projektu Wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie
Nr wniosku RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16
Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.08.00.00 Edukacja
Numer i nazwa Działania RPZP.08.00.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Numer i nazwa Celu Tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez cale życie
Cel szczegółowy RPO WZ 20142020 Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia
Numer naboru RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16
Instytucja przyjmująca wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Opis projektu Celem gł. pr. jest podniesienie potencjału do podejmowania dodatkowej edukacji oraz zatrudnienia  uczniów klas II-III Gimnazjum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby oraz klas I-III Liceum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby w Zespole Szkół Społecznych w Dziwnowie poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli oraz poprzez rozwijanie/poprawienie umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, powiązanych z zachodniopomorskim rynkiem pracy w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r. Uczestnicy proj. zamieszkują woj. zachodniopomorskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Działania projektowe: – Szkolenie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych oraz komunikacji personalnej, – Wyposażenie sali informatycznej, – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych oraz technologii informacyjnych, – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceum zakresu matematyki, biologii, chemii oraz technologii informacyjnych, – Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, – Zapewnienie stypendiów dla 20% najwybitniejszych uczniów, – Zwroty kosztów powrotu do domu po dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektu realizowany on będzie w partnerstwie z Fundacją Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie posiadającą doświadczenie w real projektów z EFS. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie. Główne rezultaty: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 57. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 15. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2.